Thân chào quý đạo hữu

 

Sự kiện Thách Thức Thiết Tượng đã kết thúc, sau đây là kết quả

 

Máy chủ Song Long: 

 

Tên NV Khảm Nạm +10 Khảm Nạm +11 Khảm Nạm +12 Khảm Nạm +13 Khảm Nạm +14 Khảm Nạm +15
o0oEternitYo0o, MyXau, HL6, MiniJackLee x          

MyLove, MyLove00, MyLove04, MyLove03,MyLove05,MyLove06, MyLove07 , MyLove08 , MyLove09,MyLove10 , MyLove11 , MyLove13 , MyLove14 , MyLove15, MyXau

00003+, zZzFATEzZz, Text, Jack1,o0oSayLoveo0o, Jack6,Jack5,

 AutoText, Automation,  JackLee+, MiniJackLee (vk-tb), Jack4, Jack2, Jack3

 EricPham, Mini+, Xyz, Tiger,CờVănBạc, ThầnMayMắn

 MiniText, Lang002, Lang001, LordOnlyOne (vk 11- tb 11)

  x        
zZzFATEzZz,  JackLee+, LordOnlyOne       x    
Text           x
 JackLee+         x  
MiniJackLee, Mini+, Jacklee, OneForAl, Lang001, LordOnlyOne     x      


Máy chủ Thổ Long: 

 

Tên NV Khảm Nạm +10 Khảm Nạm +11 Khảm Nạm +12 Khảm Nạm +13 Khảm Nạm +14 Khảm Nạm +15
My005, PHM, nen3, nen2, Zeus, Siri, Emma, Barbara, Miss, KeTaMinKing x          
VoSong, Zeus, NeverDie, Siri(vk-tb), QuaKhuBuon, Tina (vk- tb), Annn, YeYe, Beeee (vk-tb), mummum (vk-tb), uchiuchi (vk-tb), achiachi (vk-tb), KeTaMinKing (vk-tb)   x        
Siri (vk- tb), Zeus, Tina (vk- tb), YeYe, Beeee (vk-tb), mummum ((vk-tb), KeTaMinKing, noob320     x      
Siri, Zeus, mummum       x    
Zeus         x  
Zeus           x

 

Phần thưởng:

 

Khảm Nạm Thành Công +10 - 1 viên cửu trùng thái tinh (25% tỉ lệ thành công +9)
- 1 đại hoành
- 1 đại quang
 
Khảm Nạm Thành Công +11 - 1 viên kim toản (100% khảm nạm thành công của cấp 1 đến 9) 
- 100 đại hoả thạch
- 200 tiểu hoả thạch
- 200 mảnh thạch
- 200 đá thiên tinh
 
Khảm Nạm Thành Công +12 - 2 viên ý tinh
- 1 viên kim toản
- 1 viên 7s thiên lam 10%
- 200 đại hoả thạch
- 200 mảnh thạch
- 200 đá thiên tinh
- 200 tinh thạch
 
Khảm Nạm Thành Công +13

1 viên thập nhất thái tinh (+10% khảm nạm 11)
1 viên 7s thiên lam 20%

300 đại hoả thạch
300 mảnh thạch
300 đá thiên tinh
300 tinh thạch

Khảm Nạm Thành Công +14

- 1 viên thập nhị thái tinh (+10% khảm nạm +12)
- 1 viên 7s thiên lam 30%

- 300 đại hoả thạch, 300 mảnh thạch, 300 đá thiên tinh, 300 tinh thạch

Khảm Nạm Thành Công +15 - 1 viên thập tam thái tinh (15% khảm nạm +13)
- 1 viên 7s thiên lam 50%
- 400 đại hoả thạch, 400 đá thiên tinh, 400 tinh thạch, 400 mảnh thạch
 

 

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!